1. OSC Online adalah sebuah sistem elektronik untuk membuat penyerahan dan memproses permohonan untuk kawalan pemajuan. Ianya jua  merupakan suatu platform eletonik untuk mendapatkan maklumat dan berkomunikasi secara dua hala untuk maklumat -maklumat berkenaan dengan kawalan pemajuan.
  2. 2 Modul utama dalam OSC Online adalah e - penyerahan di mana pemohon perlu mendaftar, muatnaik dan serah permohonan dan e - pemprosesan di mana agensi - agensi teknikal dalam dan luaran memproses permohonan.
  3. Pemohon iaitu orang yang berkelayakan yang mengemukakan permohonan kepada PBT selaras peruntukan akta -akta yang berkaitan, di antaranya termasuk arkitek, jurutera, perancang, jurukur tanah dan pelukis pelan.
  4. Pemohon boleh mendapatkan manual pengguna bagi pihak Pemaju/ pemilik serta PSP / SP seperti yang berikut :-
    Manual Pengguna Pemilik / Pemaju   *manual belum diberikan
    Manual Pengguna PSP / SP   *manual belum diberikan