BERKAITAN ADUAN DAN PERMOHONAN

1. Apakah aduan/ permohonan yang boleh dikemukakan di Jabatan Kejuruteraan?

Aduan/ permohonan yang diterima dan diselesaikan oleh Jabatan Kejuruteraan adalah berkaitan kerosakan harta benda Majlis seperti jalan, longkang, bonggol jalan, lampu jalan dalam kawasan pentadbiran Majlis dan juga kerosakan bangunan, pasar serta gerai Majlis.

2. Bagaimana cara untuk memohon lampu jalan awam?

Pemohon boleh menghantar surat permohonan lampu jalan kepada Jabatan Kejuruteraan. Jabatan akan menyemak permohonan ini sama ada layak dipertimbangkan mengikut syarat-syarat kelulusan lampu jalan Majlis dan akan dimaklumkan semula kepada pemohon.

BERKAITAN DENGAN KONTRAKTOR

3. Berapakah bayaran borang pendaftaran kontraktor?

Bayaran borang pendaftaran kontraktor adalah berjumlah RM 50.00 untuk tempoh setahun.

4. Apakah dokumen yang perlu dikemukakan bersama borang pendaftaran kontraktor?
 • Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 • Salinan Sijil CIDB
 • Salinan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera
 • Salinan Sijil Pusat Khidmat Kontraktor (SPKK)
 • Profail Syarikat (jika ada)
 • Penyata Kewangan Akaun Semasa
5. Bagaimanakah cara untuk menuntut semula deposit/ bon pelaksanaan?

Kontraktor boleh menuntut semula deposit/ bon perlaksanaan ini setelah tempoh tanggungan kecacatan tamat dan perlu mengemukakan surat tuntutan kepada Jabatan Kejuruteraan.

BERKAITAN PELAN KEJURUTERAAN

6. Adakah kerja tanah boleh dimulakan terlebih dahulu sebelum kelulusan pelan diberikan?

Tidak boleh, pemohon/ pemaju boleh dikenakan tindakan undang-undang mengikut Undang-undang Kecil Bangunan, Akta Jalan dan Parit dan Akta Kerja Tanah.

7. Dimanakah permohonan pelan kerja tanah dan jalan dan parit boleh dikemukakan?

Pelan ini boleh dikemukakan di Unit OSC, Majlis Bandaraya Seremban.

BERKAITAN PERMIT IZIN LALU

8. Adakah pengorekan jalan Majlis perlu mendapat kelulusan daripada pihak Majlis?

Ya, Jabatan Teknikal/ pemohon perlu mengemukakan surat permohonan kepada pihak Majlis dan deposit berserta syarat-syarat pengorekan akan dikenakan sebelum kerja-kerja pengorekan dimulakan/ diluluskan.

9. Apakah yang dimaksudkan permit korekan rezab jalan?

Permit korekan jalan ialah kelulusan atau suatu arahan bertulis oleh Datuk Bandar yang dikeluarkan oleh Jabatan Kejuruteraan bagi melakukan kerja-kerja utility kepada agensi utility seperti TNB, SAINS, IWK, Telekom, syarikat telco dan lain-lain lagi.

10. Bagaimanakah prosedur membuat permohonan permit korekan di dalam rezab jalan?
 • Borang permohonan korekan jalan boleh didapati di Jabatan Kejuruteraan.
 • Hantar permohonan > Syarat-syarat dipatuhi > Permohonan dibawa ke mesyuarat > Sekiranya lulus, surat syarat-syarat akan dikeluarkan > Pembayaran deposit kepada Majlis > Permit korekan dikeluarkan.
11. Berapa lama setiap permohonan permit korekan jalan diproses?

Proses permohonan bagi mendapatkan permit korekan di atas rezab jalan adalah dalam tempoh 14 hari. Proses permohonan yang dimaksudkan adalah dari penerimaan permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat permohonan sehingga di bawa ke mesyuarat jawatankuasa task force.

1. Bagaimana pembayaran cukai taksiran boleh dilakukan?

Pembayaran Cukai Taksiran boleh dilakukan menerusi beberapa cara:-

2. Bolehkah pengguna membuat bayaran cukai taksiran melalui website?

Boleh, melalui pautan berikut :- https://epay.mbs.gov.my

3. Bagaimana caranya untuk membuat bayaran secara atas talian / online ?

Klik disini untuk mengetahui tatacara bayaran secara atas talian / online

4. Dimanakah saya boleh menyemak jumlah bayaran cukai taksiran?

Semakan boleh dibuat dengan kaedah:-

 • Atas talian di pautan https://click.mbs.gov.my/
 • Menghubungi talian MBS 06 -765 4333
 • atau hadir ke Majlis Bandaraya Seremban dan Pejabat  Cawangan MBS
5. Apakah MBS boleh lakukan sekiranya pemilik atau penghuni gagal menjelaskan cukai taksiran?
 • Tuntutan melalui Panel Pemungut Hutang
 • Tuntutan melalui Panel Peguam
 • Tindakan Kaveat ke atas hartanah
 • Tindakan Lelongan
 • Tindakan Sitaan
 • Tawaran bayaran secara ansuran
 • Tawaran bayaran secara potongan gaji bagi kakitangan MBS
6. Berapa lamakah MBS mengambil masa untuk memproses bayaran kepada Kontraktor?

Sekiranya tuntutan bayaran lengkap dan teratur, pembayaran akan disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh tuntutan lengkap diterima oleh Unit Bayaran, Jabatan Kewangan

7. Apakah dokumen yang perlu dilampirkan bagi tuntutan semula cagaran?
 • Resit cagaran asal.
 • Salinan penyata bank.
 • Borang tuntutan semula cagaran (yang lengkap diisi)
 • Salinan kad pengenalan/ SSM bagi syarikat
8. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya resit cagaran asal hilang?

Akuan sumpah yang menyatakan nombor resit dan amaun bayaran.

1. Apakah Itu Cukai Taksiran?

Cukai taksiran atau cukai pintu ialah cukai yang dikenakan ke atas bangunan / tanah yang terletak dalam kawasan Majlis seperti berikut:-

 • Bangunan Kediaman (pangsapuri, rumah pangsa, rumah teres, banglo dan lain-lain)
 • Bangunan Perusahaan (kilang dan gudang)
 • Bangunan perdagangan / perniagaan (kedai, pejabat, pasaraya, hotel, stesen minyak dan lain-lain)
 • Tanah pertanian, tanah kosong dan tanah pembangunan
2. Bagaimana Cukai Taksiran Dikenakan?

Ia dilakukan melalui proses lawat periksa harta dan nilaian berpandukan Nilai Tahunan dan kadar peratus yang diwartakan. ''Nilai Tahunan'' ertinya anggaran sewa kasar setahun yang munasabah dijangka akan diperolehi dari setahun ke setahun dari pegangan yang berkenaan jika ia disewakan.

3. Apakah itu Notis Kenyataan Pindaan Senarai Nilaian?

Notis Kenyataan Pindaan Senarai Nilaian adalah notis pemberitahuan kepada pemilik tentang perubahan Nilai Tahunan harta mereka yang akan mengakibatkan perubahan kepada amaun cukai taksiran setahun. Notis tersebut dikeluarkan selaras dengan Seksyen 144, Akta 171 dan memberikan ruang kepada pemilik harta untuk membuat bantahan terhadap perubahan Nilai Tahunan dalam tempoh masa yang dinyatakan di dalam notis.

4. Bantahan Ke Atas Perubahan Ke Atas Nilai Tahunan Yang Boleh Dibuat?

Bantahan-bantahan yang dibenarkan dibawah Seksyen 142 (1), Akta 171 kepada pemilik yang tidak berpuas hati dengan perubahan Nilai Tahunan seperti yang dinyatakan didalam Notis Kenyataan Pindaan Senarai Nilaian adalah seperti berikut:-

 • Sesuatu pegangan telah dinilaikan lebih tinggi dari nilaian sepatutnya.
 • Sesuatu pegangan yang telah dinilaikan adalah pegangan yang tidak boleh dikenakan cukai.
 • Seseorang atau sesuatu pegangan yang sepatutnya disenaraikan telah tidak disenaraikan.
 • Sesuatu pegangan telah dinilaikan kurang dari nilai sepatutnya.
 • Sesuatu pegangan yang telah dinilaikan secara bersama atau berasingan sepatutnya dinilaikan secara berasingan.

Bantahan yang tidak berkaitan dengan perkara di atas tidak akan dipertimbangkan

5. Mengapa Cukai Taksiran Perlu Dibayar Sedangkan Rumah Saya Tidak Menerima Sebarang Perkhidmatan Pengangkutan Sampah, Kemudahan Laluan / Jalan, Penyediaan Lampu Jalan, Longkang, Parit, Dan Sebagainya Oleh Majlis?

Walaupun anda tidak menerima sebarang perkhidmatan dari majlis seperti yang disebutkan di atas, namun membayar cukai tetap menjadi tanggungjawab anda sepertimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 146, Akta 171. Sekiranya tidak dibayar kadar tersebut boleh dianggap sebagai tunggakan sebagaimana di dalam Seksyen 147 (2), Akta 171 dan Tunggakan tersebut boleh dituntut dengan cara sebagaimana digariskan di dalam Seksyen 148, Akta 171.

6. Bagaimana Cukai Taksiran Dibelanjakan?

Cukai taksiran ini dikenakan untuk membiayai :-

 • Pembinaan dan penyelenggaraan kemudahan awam seperti dewan orang ramai, tandas awam, perhentian bas, padang permainan kanak- kanak dan tempat- tempat rekreasi, pasar dan sebagainya.
 • Pembinaan dan penyelenggaraan taman permainan dan kemudahan- kemudahan awam.
 • Penjagaan dan penyelenggaraan infrastruktur seperti jalan, parit, longkang dan sebagainya.
 • Penyediaan dan penyelenggaraan lampu- lampu jalan.
 • Pembangunan kawasan Majlis.
 • Pembuangan, pemungutan dan pelupusan sisa pepejal. Kesemua ini adalah untuk kesejahteraan rakyat khususnya penduduk kawasan pentadbiran Majlis.
7. Bilakah Bil Cukai Taksiran Dihantar?

Bil cukai taksiran akan dihantar kepada pemilik selewat- lewatnya pada minggu kedua bulan Januari untuk setengah tahun pertama dan juga selewat- lewatnya minggu kedua bulan Julai untuk setengah tahun kedua. Jika bil-bil tersebut tidak diterima di dalam bulan tersebut maka pemilik bolehlah datang sendiri di Majlis. Pemilik yang tidak menerima bil terbaru dikehendaki membawa bil lama atau nombor akaun harta atau alamat harta.

8. Notis Jualan Atau Pindah Milik?

Mengikut Seksyen 160, Akta 171, apabila sesuatu pegangan berkadar dalam sesuatu kawasan Majlis dijual atau dipindah milik, pembeli atau penerima perlu membuat pindah milik dalam tempoh 3 bulan selepas jualan atau pindah milik, notis mengenainya harus diberi kepada Majlis dalam Borang Tukar Nama Pemilik Harta yang boleh didapati di kaunter semakan cukai taksiran di pejabat Majlis. Dokumen-dokumen yang diperlukan ialah salinan geran terkini / surat perjanjian atau Borang 14A, salinan cukai taksiran terkini dan salinan kad pengenalan. 

9. Tempoh Pembayaran Cukai Taksiran Am?

Cukai taksiran boleh dibayar dua kali setahun iaitu pada atau sebelum 28 Februari bagi setengah tahun pertama dan pada atau sebelum 31 Ogos bagi setengah tahun kedua. Sekiranya pemilik ingin membayar cukai taksiran setahun mereka bolehlah membayar sebelum 28 Februari bagi tahun berkenaan.

10. Tindakan Sekiranya Cukai Tidak Dijelaskan?

Tarikh bayaran untuk mengelakkan denda adalah setengah tahun pertama mulai 1 Jan hingga 28 Feb dan setengah tahun kedua mulai 1 Julai hingga 31 Ogos pada setiap tahun. Pemilik akan dikenakan bayaran Kos Notis E sebanyak RM20.00 sepenggal dan bayaran penuh perlu dijelaskan selepas 15 hari notis tuntutan dikeluarkan. Jika masih tidak membayar, waran tahanan akan dikeluarkan selaras dengan Seksyen 148 (4), Akta 171.

11. Bagaimana Jika Saya Tidak Mendapat Bil Cukai Taksiran?
 • Anda boleh mencetak bil cukai taksiran melalui perkhidmatan atas talian, klik Semakan Online

 • Anda juga boleh ke kaunter utama pejabat MBS dan berhubung dengan Jabatan Kewangan. Anda hendaklah membawa salinan bil cukai taksiran yang terdahulu atau nombor akaun bil cukai taksiran untuk mendapatkan cetakan bil yang terkini. Sekiranya anda tidak pasti nombor akaun bil tersebut, sila bawa bersama butir-butir harta bagi membolehkan semakan dibuat.

 • Selain itu anda perlu memastikan alamat surat-menyurat adalah tepat supaya bil dihantar ke alamat yang betul. Jika terdapat pertukaran alamat, anda dikehendaki mengemaskini alamat surat menyurat di Jabatan Penilaian Hartanah, MBS. 

12. Pulangan Balik Cukai Taksiran (Remisi)?

Walaupun rumah tidak berpenghuni atau kosong kerana tidak dapat disewakan, pemilik masih perlu membayar cukai taksiran tetapi boleh membuat permohonan remisi. Pemilik harus mengemukakan surat permohonan kepada Majlis dan dokumen yang berkaitan.

13. Saya Telah Berpindah Ke Rumah Baru Namun Tidak Terima Bil Cukai Taksiran?

Bil diposkan ke alamat yang diberi oleh pemaju. Jika pemilik telah berpindah dari alamat berkenaan, pemilik perlu memaklumkan kepada MBS alamat terbaru untuk dikemaskini di dalam rekod MBS. Sekiranya tidak menerima bil, berkemungkinan ianya telah di hantar ke alamat yang terdahulu. 

1. Apakah peranan pihak MBS dalam menggalakkan orang ramai menjaga kecantikan persekitaran didalam kawasan Pentadbiran MBS?

Jabatan Taman dan Landskap MBS memberi galakan kepada orang awam untuk mencantikkan kawasan persekitaran mereka seperti di kawasan kediaman , rumah kedai, sekolah dan tadika dengan membekalkan tanaman rendang dan berbunga untuk kecantikan kawasan. Pihak Jabatan juga berhasrat mengadakan pertandingan untuk menggalakkan orang awam mengindahkan lagi persekitaran mereka.

2. Apakah langkah yang diambil oleh pihak MBS bagi menjaga persekitaran kawasan Pentadbiran MBS?

Jabatan Taman dan Landskap sentiasa mengurus dan memantau kerja-kerja penyelenggaraan landskap samada secara dalaman atau melalui lantikan kontraktor. Penyelenggaraan landskap terbahagi kepada :

 • Jalan utama dan pusat bandar
 • Taman-taman riadah
 • Pokok-pokok utama
3. Bagaimanakah cara untuk orang awam membuat aduan berkenaan landskap seperti cantasan pokok?

Orang awam boleh membuat aduan berkenaan landskap seperti cantasan pokok secara atas talian di SISPAA atau di talian hotline 06 - 765 4444.

4. Adakah Majlis ini menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan pembersihan pokok yang telah ditebang?

Ya. Jabatan Taman dan Landskap ada menyediakan perkhidmatan menyelenggara dan membersihkan pokok tetapi hanya pokok yang ditanam oleh pihak Majlis sahaja.Walau bagaimanapun pokok persendirian seperti pokok buah-buahan dan pokok hiasan yang ditanam oleh penduduk hendaklah diselenggara oleh penduduk sendiri.

5. Sekiranya orang awam ingin mengadakan program gotong royong, apakah bantuan yang akan diberikan oleh pihak MBS?

Jabatan Taman dan Landskap akan menyediakan perkhidmatan jentera seperti lori dan pekerja mengikut keperluan gotong royong yang bakal diadakan.

6. Selain daripada Taman Tasik Seremban, adakah terdapat kawasan riadah yang lain di dalam kawasan Pentadbiran MBS?

Kawasan riadah yang lain yang terdapat di dalam kawasan pentadbiran MBS ialah Dataran Rantau, Dataran Nilai, Rasah Kemayan, Taman Awam Nilai, Taman Kejiranan Pinggiran Senawang, Taman Malaysia, Taman Budaya, Laman Basikal, Taman Orkid, Taman Awam Tasik Jaya dan Dataran Seremban.

1. Berapakah jumlah keseluruhan dewan-dewan milik MBS dan berapa jumlah daripadanya yang menawarkan perkhidmatan penghawa dingin?

MBS mempunyai 25 buah dewan dan hanya 4 daripadanya yang menawarkan perkhidmatan penghawa dingin iaitu :

 1. Dewan Majlis Bandaraya Seremban
 2. Dewan Perbandaran Nilai
 3. Dewan Komuniti Taman Coral Heights
 4. Dewan Orang Ramai Taman Tuanku Jaafar
2. Bagaimanakah cara untuk menempah dewan-dewan MBS?

Pemohon boleh menyemak dahulu kekosongan dewan merujuk kepada kalendar tempahan dewan di Portal MBS (Rakyat/Perkhidmatan/Kemudahan Awam & Tempahan). Sekiranya ingin meneruskan tempahan, sila hadir ke kaunter 5, Wisma MBS untuk berurusan dengan pegawai yang bertanggungjawab.

3. Berapakah kadar caj sewaan dewan yang dikenakan?

Pemohon boleh rujuk Portal MBS bagi mengetahui kadar caj sewaan terkini. Untuk makluman, kadar sewaan dewan-dewan di Zon Seremban dan Zon Nilai adalah berbeza. Dewan-dewan Zon Seremban hanya menawarkan harga sewaan mengikut setiap penggunaan (lump sum) manakala dewan-dewan Zon Nilai pula menawarkan harga sewaan mengikut jam.

4. Adakah fasiliti di dalam setiap dewan seperti bilik pameran, bilik mesyuarat, ruang hidang, dan gelanggang badminton boleh disewa secara berasingan?

Ya, boleh.

5. Adakah peralatan-peralatan MBS seperti khemah, meja dan kerusi boleh disewakan kepada pihak luar?

Tidak.

6. Sekiranya pemohon ingin mengadakan majlis sosial di rumah dan memerlukan kebenaran penutupan jalan(sementara) daripada MBS, apakah yang perlu dibuat?

Pemohon perlu mengemukakan surat permohonan dan mengisi borang kebenaran penutupan jalan di Jabatan Khidmat Pengurusan MBS. Pemohon juga boleh mendapatkan borang tersebut di Portal MBS sahaja.

1. Bagaimana orang awam boleh membuat aduan mengenai isu/masalah yang di hadapi di kawasan MBS?

Orang ramai boleh membuat aduan melalui saluran seperti berikut :

2. Cara-cara muat turun semua jenis borang permohonan di laman web MBS?

Boleh pergi ke Laman Utama / Muat Turun Borang ATAU Rakyat / Perkhidmatan / Muat Turun Borang ATAU buat carian Muat Turun Borang

3. Apakah jenis bayaran yang boleh dilakukan secara online?
 • Cukai taksiran
 • Kompaun letak kereta
 • Sewaan
 • Permohonan lesen perniagaan (tertakluk kepada terma dan syarat)
 • Bil Pelbagai
 • Permohonan Pindah Milik
1. Apakah takrifan aduan ?

Aduan pelanggan ialah masalah berkaitan yang dihadapi oleh orang awam dan ketidakpuasan hati pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberi oleh MBS kepada mereka.

2. Bagaimana proses aduan ?

Pihak yang bertanggungjawab : Unit Perkhidmatan Pelanggan

img

Pihak yang bertanggungjawab : Desk Officer Jabatan (1-3) dan Unit Perkhidmatan Pelanggan (4-5)

img

Tambahan dan Ubahsuai

1. Sekiranya saya ingin membuat tambahan / ubahsuai rumah, perlukah pelan permohonan dikemukakan kepada MBS?

Ya. Semua pembinaan bangunan baru atau tambahan / ubahsuai perlu mengemukakan pelan permohonan kepada MBS terlebih dahulu melalui Perunding Arkitek atau Pelukis Pelan berdaftar.

2. Bolehkah saya terus memulakan kerja-kerja pembinaan sekiranya saya telah mengemukakan pelan ke MBS?

Tidak. Kerja-kerja pembinaan hanya boleh dimulakan setelah pelan permohonan diluluskan oleh pihak Majlis.

3. Sekiranya saya ingin membuat tambahan / ubahsuai pagar di rumah saya, berapakah ketinggian pagar yang dibenarkan?

Pagar baru atau pagar bersama dengan ketinggian tidak melebihi 1800mm (6’0”) dari paras tanah dan binaan tidak terkeluar dari lot pemilik beserta surat persetujuan bertulis daripada jiran bersebelahan.

4. Kenapa perlu mendapatkan kebenaran jiran jika ingin membuat tambahan dan pindaan bangunan sedia ada?

Surat kebenaran jiran adalah perlu kerana dikhuatiri berlaku kerosakan / kacau ganggu kepada bangunan bersebelahan ketika kerja-kerja pengubahsuaian dilakukan. Jika berlaku kerosakan bangunan bersebelahan (berjiran) disebabkan kerja-kerja pengubahsuaian/tambahan/membaiki yang dilakukan adalah menjadi tanggungjawab pemilik bangunan untuk menyelesaikan sebarang aduan atau masalah.

Binaan Tanpa Kelulusan MBS

5. Bolehkah sekiranya saya membuat pembinaan tanpa mendapatkan kelulusan daripada PBT terlebih dahulu?

Seksyen 70 (1) , Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) - Menyatakan bahawa tiada seseorang boleh mendirikan sesuatu bangunan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak berkuasa tempatan. Semua pembinaan bangunan atau tambahan/ubahsuai yang tidak mendapat kebenaran pihak PBT terlebih dahulu atau pembinaan yang tidak mengikut pelan yang telah diluluskan adalah bertentangan dengan seksyen 70 (Akta 133).

6. Saya telah menerima notis dan kompaun daripada PBT kerana saya telah membuat tambahan / ubahsuai kepada rumah saya tanpa mendapatkan kebenaran daripada PBT terlebih dahulu. Apakah tindakan akhir PBT jika kompaun atau notis tidak dipatuhi?

Pihak Majlis boleh membawa kes ini ke Mahkamah dan boleh apabila disabitkan dengan kesalahan dikenakan denda tidak lebih daripada Ringgit Malaysia Lima Puluh Ribu (RM 50,000.00) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga (3) tahun atau kedua-duanya dan juga boleh dikenakan denda tambahan sebanyak Ringgit Malaysia Satu Ribu (RM 1,000.00) bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan menurut Seksyen 70 (13), Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133).

1. Apa itu skim strata?

Skim strata merupakan suatu pembangunan hartanah yang membahagikan bangunan atau tanah kepada petak-petak, petak aksesori dan harta bersama serta telah ditetapkan sistem pengurusan bagi skim tersebut. Contohnya rumah pangsa, kondominium, townhouse, rumah kedai, pejabat, SOHO, kompleks perniagaan dan rumah-rumah dalam skim komuniti berpagar.

2. Apakah pengurusan strata?

Pengurusan strata merupakan pengurusan dan penyenggaraan bangunan berstrata dan harta bersama di dalam suatu skim strata.

3. Apakah petak?

Petak merupakan unit individu dalam sesebuah skim strata. Petak tanah pula merupakan unit individu lot tanah yang mempunyai bangunan tidak melebihi 4 tingkat dalam sesebuah skim strata.

4. Apakah petak aksesori?

Petak aksesori digunakan secara berhubungan dengan petak dan digunakan secara eksklusif oleh pembeli/pemilik petak. Petak aksesori juga tidak boleh dijual secara berasingan. Contoh : petak parkir

5. Apakah unit syer?

Setiap petak diberi nilai syer yang selalunya mengikut jumlah keluasan lantai petak serta tertakluk kepada pemberat yang dinyatakan di bawah Akta 757 atau Akta Hakmilik Strata 1985. Unit syer ini penting kerana ia merupakan penentu kepada:

 • Hak mengundi pemilik petak;
 • Hak ke atas keuntungan daripada jualan tanah sekiranya berlaku penamatan pecah bahagian bangunan; dan
 • Jumlah caruman caj penyenggaraan yang perlu dibayar.
6. Apakah harta bersama?

Bahagian yang selain daripada petak/ petak aksesori dan dinikmati oleh semua pembeli/pemilik petak. Contohnya, tempat letak kereta pelawat, lif, tangga, tangki paip utama, peti surat, pondok pengawal keselamatan, ruang terbuka, kawasan landskap, kolam renang, pagar, dewan, surau, gelanggang, taman permainan kanak-kanak dan sebagainya.

7. Apakah perundangan yang mengawal selia pengurusan bangunan berstrata dan harta bersama?

Akta Pengurusan Strata 2013 ( Akta 757) dan Peraturan-peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan & Pengurusan) 2015, Peraturan-peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015 & Akta Hakmilik Strata 1985.

Selain itu, Bahagian VI Akta Hakmilik Strata 1985 pula mengandungi peruntukan berkenaan pengurusan bangunan yang dipecah bahagi (telah dikeluarkan hakmilik strata).

8. Bilakah tempoh di antara pengurusan di bawah pemaju, JMB dan MC?

Penyerahan milikan kosong (VP) sehingga selepas hakmilik strata dikeluarkan, bangunan dan harta bersama akan diurus dan disenggarakan oleh tiga entiti pengurusan yang berbeza.

 1. Bagi tempoh permulaan iaitu di antara VP sehingga JMB ditubuhkan (12 bulan selepas VP dikeluarkan) pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus ialah pemaju.
 2. Selepas mesyuarat pertama dipanggil oleh pemaju dan JMB ditubuhkan, pengurusan akan diambil alih oleh JMB tersebut yang terdiri daripada pemaju dan pemunya petak. Dalam masa yang sama semasa pengurusan oleh pemaju dan JMB berlangsung, permohonan hakmilik strata sedang diproses di Pejabat Tanah.
 3. Apabila sahaja hakmilik strata dikeluarkan dan didaftarkan, MC akan wujud secara automatic dan JMB akan terbubar.
9. Bilakah JMB ditubuhkan?

Pemaju adalah dikehendaki untuk menyerahkan tanggungjawab penyenggaraan dan pengurusan kepada JMB dengan mengadakan mesyuarat pertama dalam tempoh 12 bulan selepas milikan kosong (vacant possession) diserahkan kepada pembeli.

10. Apakah tujuan penubuhan JMB?

Tujuan utama penubuhan JMB ialah untuk menyediakan peluang kepada pembeli menyenggara dan menguruskan bangunan dan harta bersama. Peluang ini diharapkan dapat digunakan oleh anda dan pemilik lain mendapat pengalaman dalam soal penyenggaraan dan pengurusan serta menjalin hubungan yang lebih rapat dengan pemaju.

11. Bilakah mesyuarat pertama JMB perlu diadakan?

Penubuhan JMB bermula pada tarikh mesyuarat pertama yang perlu diadakan tidak lewat daripada dua belas (12) bulan daripada tarikh pembeli menerima milikan kosong. Tugas memanggil dan menguruskan mesyuarat pertama ini terletak di bawah tanggungjawab pemaju. Sekiranya pemaju gagal berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan, COB boleh melantik satu pihak lain untuk mengendalikannya.

12. Siapakah yang layak mengundi?

Pembeli yang menjelaskan bayaran perkhidmatan layak mengundi di mesyuarat JMB. Pembeli bersama tidak layak mengundi kecuali ia dilantik sebagai proksi. Sekiranya selepas setengah jam ahli yang hadir tidak cukup untuk membentuk kuorum, maka mana-mana ahli yang layak mengundi yang hadir boleh membentuk suatu kuorum.

13. Apakah Badan Pengurusan Bersama (JMB)?

JMB berfungsi sebagai badan yang bertanggungjawab untuk mengurus dan menyelenggara bangunan dan harta bersama. Selain itu, JMB berperanan untuk menginsuranskan bangunan dan membuat tuntutan pampasan bila diperlukan. Adalah menjadi kewajipan pihak JMB menentukan kadar caj penyelenggaraan dan caruman kepada kumpulan wang penjelas (sinking fund) dan menyimpannya di dalam akaun penyenggaraan dan akaun kumpulan wang penjelas untuk diaudit. Bilangan anggota JMB terdiri daripada pemaju dan 3-14 orang pembeli petak. Semua anggota JMB boleh memegang jawatan selama tempoh tidak melebihi dua (2) tahun bagi jawatan pengerusi, setiausaha dan bendahari manakala bagi jawatankusa pengurusan adalah tidak melebihi tiga tempoh berturut-turut. Jawatankuasa pengurusan juga hendaklah dilantik di dalam AGM pada setiap tahun.

14. Apakah itu Perbadanan Pengurusan (MC)?

Perbadanan Pengurusan atau Management Corporation (MC) merupakan pemilik harta bersama dan sebagai penjaga (custodian) dokumen hak milik keluaran bagi tanah di mana skim strata tersebut didirikan. Perbadanan Pengurusan adalah sebuah badan yang boleh mendakwa dan didakwa. Ia wujud di bawah Akta Hakmilik Strata 1985 dan tidak perlu didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat atau Pendaftar Pertubuhan. Ia mempunyai hak turun-temurun (perpetual succession).

15. Apakah tanggungjawab perbadanan pengurusan?

Perbadanan Pengurusan adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan perkara-perkara yang berikut-

 1. Mengurus dan menyenggara dengan sempurna harta bersama;
 2. Menubuhkan dan menyenggara Akaun Penyenggaraan dan juga Kumpulan Wang Penjelas bagi tujuan menampung apa-apa perbelanjaan pentadbiran serta bertanggungjawab menuntut tunggakan bagi kedua-dua akaun
 3. Menginsuranskan bangunan dari aspek struktur bangunan dan harta bersama terhadap kebakaran dan apa-apa risiko lain;
 4. Mematuhi apa-apa notis atau arahan pihak berkuasa berhubung dengan harta bersama; serta
 5. Menyedia dan menyenggara suatu daftar strata (strata roll) yang mengandungi butiran mengenai lot, hak milik, bangunan, pemilik asal, MC, petak, pemilik petak dan urus niaga.
 6. Menguatkuasakan undang-undang kecil bagi tujuan penyenggaraan dan pengurusan bangunan dengan sempurna.
 7. Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan sekali pada setiap tahun dan Mesyuarat Agung Luar Biasa jika diperlukan.
16. Apakah kuasa Perbadanan Pengurusan?
 1. Mengenakan caruman ke atas pemilik petak mengikut kadar yang ditetapkan mengikut unit syer petak masing-masing;
 2. Membeli, menyewa atau memperoleh harta alih untuk kegunaan berhubung dengan harta bersama;
 3. Meminjam wang yang diperlukan dalam menjalankan kuasa-kuasanya atau melaksanakan tugas-tugasnya dan membayar balik pinjaman serta faedah yang dikenakan;
 4. Mengambil tindakan ke atas pemilik petak sekiranya pemilik petak gagal mematuhi arahan dalam tempoh tertentu;
 5. Mendapatkan kembali daripada mana-mana pemilik petak apa-apa jumlah wang yang dibelanjakan oleh MC berkenaan dengan pemilik petak itu yang gagal mematuhi apa-apa notis atau perintah pihak berkuasa; serta
 6. Membuat segala perkara yang munasabah bagi melaksanakan tugas-tugasnya dan menguatkuasakan undang-undang kecil.
17. Siapakah Pesuruhjaya Bangunan?

Pesuruhjaya Bangunan (COB) telah diwujudkan pada 12 April 2007 selaras dengan kuatkuasa Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663) [telah dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) bermula 1 Jun 2015]. Unit COB berperanan sebagai pelaksana dan pengawalseliaan perundangan berhubung pengurusan dan penyenggaraan bangunan dan harta bersama berstrata di kawasan Majlis Bandaraya Seremban. Disamping itu, Unit ini turut memainkan peranan dari aspek kelestarian yang melibatkan kesejahteraan dan keharmonian diantara pihak pemaju, pembeli dan pemilik di kawasan pemajuan bertingkat (berstrata).

18. Apakah kuasa Pesuruhjaya Bangunan?

COB atau mana-mana orang yang diberi kuasa pada setiap masa yang munasabah,

 1. mempunyai akses penuh dan bebas kepada rekod perakaunan dan rekod-rekod lain perbadanan serta membuat salinan atau cabutan dari mana-mana perakaunan atau rekod-rekod lain itu;
 2. Menjalankan pemeriksaan atau penyiasatan untuk menentukan sama ada apa-apa kesalahan di bawah Akta 757 telah dilakukan dan boleh menyita apa-apa buku, akaun atau dokumen di bawah Akta ini;
 3. Melantik ejen pengurusan untuk menjalankan kuasa dan menunaikan tugas dan fungsi pemaju, JMB atau MC setelah berpuas hati bahawa mereka tidak berfungsi dengan memuaskan dan kepentingan pemilik petak memerlukannya;
 4. Memberi arahan (secara bertulis) kepada JMB/MC supaya mengadakan mesyuarat agung luar biasa. COB juga boleh membenarkan mana-mana pemilik memanggil mesyuarat agung luar biasa sekiranya berpuas hati bahawa JMB/MC telah tidak dianggotai sewajarnya;
 5. COB atau mana-mana orang yang diberi kuasa pada segala masa yang munasabah, memasuki mana-mana bangunan, tanah atau premis bagi maksud menjalankan apa-apa pembaikan atau kerja segera kepada bangunan, tanah atau premis itu;
 6. Mendakwa mana-mana orang yang, tanpa sebab munasabah, gagal atau enggan membayar bayaran pengurusan dan penyenggaraan;
 7. Mengenakan kompaun ke atas apa-apa kesalahan terhadap Akta 757 atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini dengan memungut daripada orang yang disyaki melakukan kesalahan itu sejumlah kompaun yang tidak melebihi denda maksimum yang ditetapkan bagi kesalahan itu; serta
 8. Mana-mana orang yang mengamang (assaults), menghalang (obstructs), menggalang (hinders) atau melengahkan COB atau mana-mana orang yang diberi kuasa dalam melaksanakan tanggungjawabnya di bawah Akta 757 ini, telah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda sebagaimana dinyatakan dalam akta tersebut.
19. Apakah akaun yang perlu diuruskan oleh pemaju/JMB/MC?

Pemaju, JMB atau MC perlu membuka dan menyenggara dua jenis akaun dan semua bayaran perkhidmatan oleh pembeli dan pemilik perlu dimasukkan ke dalam akaun ini. Akaun tersebut adalah seperti berikut:

 1. Akaun penyenggaraan
  Akaun ini bertujuan membiayai perbelanjaan pentadbiran dalam menyempurnakan tugas mengawal, mengurus dan mentadbir harta bersama seperti membayar cukai, kadar dan premium insurans dan apa-apa obligasi lain yang perlu. Di bawah MC, kumpulan wang pengurusan boleh juga digunakan untuk pelaburan tetapi perlu diluluskan dalam mesyuarat agung; dan
 2. Akaun kumpulan wang penjelas atau sinking fund
  Akaun ini pula bertujuan untuk membiayai penyenggaraan harta bersama yang memerlukan perbelanjaan yang besar seperti mengecat mana-mana bahagian daripada harta bersama, memperoleh apa-apa harta alih bagi kegunaan bersama atau membuat pembaharuan atau penggantian kepada lekapan (fixture) atau lengkapan (fitting).

Semua akaun ini hendaklah diaudit setahun sekali oleh juruaudit profesional.

20. Apakah kumpulan wang caruman (sinking fund)?

Kumpulan wang caruman (Sinking Fund) adalah sebagai wang kecemasan di mana wang tersebut digunakan khas untuk pembaikan dan penggantian baru utiliti, pembelian premium kebakaran untuk keseluruhan apartment, mengecat keseluruhan bangunan bagi mengekalkan kualiti dan lain-lain. Pembayaran ‘sinking fund’ adalah sebanyak 10 peratus daripada bayaran perkhidmatan yang dikenakan oleh pihak pengurusan, bermula pada tarikh pemilikan kosong (vacant possession).

21. Apakah undang-undang kecil?

Pemaju atau JMB dikehendaki mengadakan,menyenggara dan menguatkuasakan undang-undang kecil. Ia merupakan peraturan yang ditetapkan untuk dipatuhi oleh semua penghuni dan ia boleh dikemaskini atau diubahsuai dari semasa ke semasa. Peraturan ini merangkumi semua aspek termasuk keselamatan, kebersihan, penjagaan harta bersama, peraturan meletak kenderaan, pelawat dan perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pembeli atau penghuni petak.

22. Apakah tanggungjawab pemilik petak?

Selain menyumbangkan bayaran perkhidmatan atau caj atau caruman dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa, pemilik atau penghuni juga perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang kecil iaitu seperti yang berikut:

 1. Membenarkan perbadanan dan ejen-ejennya pada setiap masa yang munasabah dan dengan notis yang secukupnya (kecuali dalam hal kecemasan di mana tiada notis dikehendaki) untuk masuk ke dalam petaknya bagi maksud:
  • memeriksa petak itu;
  • menyenggara, membaiki atau membaharui paip, wayar, kabel dan saluran;
  • menyenggara, membaiki dan membaharui harta bersama; dan
  • melaksanakan apa-apa kerja atau melakukan apa-apa perbuatan yang perlu.
 2. Dengan segera menjalankan segala kerja yang diperintahkan oleh mana-mana pihak berkuasa awam berkenaan dengan petaknya
 3. Membaiki dan menyenggarakan petaknya;
 4. Tidak menggunakan dan membenarkan petaknya digunakan dengan sedemikian cara yang boleh menyebabkan berlakunya kacau ganggu atau bahaya kepada mana-mana pemilik lain atau keluarga pemilik itu;
 5. Tidak menggunakan petaknya dengan secara yang bertentangan dengan syarat-syarat penggunaan petak;
 6. Memberitahu perbadanan dengan serta merta mengenai apa-apa pertukaran yang dicadangkan tentang pemilikan petaknya atau mengenai apa-apa urus niaga lain berhubungan dengan petak; dan
 7. Menggunakan dan menikmati harta bersama dengan sedemikian cara yang tidak mengganggu dengan tak munasabahnya penggunaan dan penikmatan harta bersama itu oleh pemilik lain atau oleh keluarga atau pelawat mereka.
23. Apakah larangan-larangan terhadap pemilik petak?

Undang-undang kecil menyenaraikan dengan jelas larangan terhadap pemilik petak iaitu:

 1. menggunakan petaknya bagi apa-apa maksud yang menyalahi undang-undang yang boleh merosakkan nama baik bangunan itu;
 2. menggunakan bahan api atau apa-apa bahan atau material yang boleh mendatangkan asap atau wasap (fumes) atau bau yang buruk;
 3. membuang atau membenarkan jatuh, apa-apa kotoran atau sampah atas harta bersama kecuali ke dalam tong-tong sampah yang disenggarakan oleh pemilik atau dalam pelongsor sampah yang diperuntukkan dalam bangunan itu; atau
 4. memelihara apa-apa binatang dalam petaknya atau atas harta bersama yang boleh menyebabkan kegusaran kepada mana-mana pemilik lain.
1. Prosedur permohonan gerai kosong MBS
 • Lihat maklumat senarai gerai kosong yang dipapar di portal MBS
 • Isi borang BPL 02 - Borang Permohonan Lesen Penjaja
 • Hantar ke kaunter MBS bersama dokumen - dokumen yang diperlukan beserta wang proses berjumlah RM20.00